Internet và sự tác động đến văn hóa Việt Nam

Sách m?i

Tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận về tác động của internet và truyền thống mới đến văn hóa và con người; internet và truyền thống mới ở Việt Nam; tác động của truyền thông mới trên nền tảng internet đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp, kiến nghị xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước tác động của internet và truyền thông mới

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028273

Kho mượn: MVV.040173; MVV.040174

 

Visits: 43