Hệ thống văn bản pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Sách m?i

Gồm những định hướng chung về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; các văn bản luật; các Nghị định, Thông tư của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp luật về cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028477

Kho mượn: MVV.040450

 

Visits: 18