Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp – Những điều cần biết

Sách m?i

Gồm: Những chính sách về Luật Thuế giá trị gia tăng. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và tổng hợp những loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028317

Kho mượn: MVV.040239

 

Hits: 73