Bác Hồ với Thuận Hải, Thuận Hải với Bác Hồ : Trích một số báo cáo tham gia hội thảo khoa học

Bác Hồ với Thuận Hải, Thuận Hải với Bác Hồ : Trích một số báo cáo tham gia hội thảo khoa học. – Thuận Hải : Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thuận Hải, 1986. – 162tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện mang tình cảm sâu sắc, được tập hợp từ một số báo cáo trong hội thảo khoa học thể hiện tấm lòng biết ơn của nhân dân Thuận Hải đối với Bác Hồ kính yêu.

Kho Địa Chí: DC.000375, DC.000376

 

Hits: 11