Lịch sử Công an Nhân dân Thuận Hải Tập 1 (1945 – 1954)

Lịch sử Công an Nhân dân Thuận Hải. – Tp. Hồ Chí Minh : Knxb. ; 19cm T.1: 1945-1954.- 1990.- 83tr.

Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành, hoạt động và phát triển của Công an Nhân dân tỉnh Thuận Hải; Những chiến công oanh liệt và gương chiến đấu anh dũng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Kho Địa Chí: DC.000190, DC.000333, DC.000334

Visits: 18