Lịch sử truyền thống xã Suối Kiết (1945 -2010)

Lịch sử truyền thống xã Suối Kiết (1945 -2010). – Bình Thuận : Nxb. Đảng bộ xã Suối Kiết – Huyện Tánh Linh, 2010. – 167tr. ; 19cm

Tóm tắt: Khái quát lịch sử hình thành cùng quá trình đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân xã Suối Kiết trong giai đoạn 1945 – 2010.
Kho Địa Chí: DC.000813, DC.000814
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

 

Hits: 40