Kỷ yếu những người bị bắt tù đày qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

Kỷ yếu những người bị bắt tù đày qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. – Bình Thuận : Công ty Cổ phân In và Bao bì Bình Thuận, 2015. – 192tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về một số thông tin, tư liệu, sự kiện, nhân vật lịch sử và hình ảnh quan trọng của những cựu tù chính trị – tù binh đã bị địch bắt giam tù đày, tra tấn và giết hại dã man trong cuộc chiến đấu gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nhằm lưu lại, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Ký hiệu xếp giá:  959.759092
Kho Địa ChíDC.000987, DC.000988
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

 

Hits: 138