Hướng dẫn đảm bảo chất lượng trái thanh long

Hướng dẫn đảm bảo chất lượng trái thanh long. – Bình Thuận : Sở Khoa học công nghệ-môi trường Bình Thuận, 2000. – 38tr. ; 21cm
Tóm tắt:  Cung cấp một số thông tin liên quan đến kỹ thuật canh tác, kỹ thuật bảo quản và hệ thống đảm bảo chất lượng trái thanh long…
Ký hiệu xếp giá:  631.559759
Kho Địa ChíDC.000753, DC.000754
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 6