Sổ tay giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Sổ tay giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. – Bình Thuận : Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Thuận, 2014. – 136tr. ; 20cm
Tóm tắt:  Trình bày những qui định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Những văn bản của tỉnh uỷ Bình Thuận cụ thể hoá quy định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hỏi – đáp về thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Ký hiệu xếp giá: 302.0959759
Kho Địa ChíDC.000912, DC.000933, DC. 001095
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 16