Lịch sử công an nhân dân tỉnh Bình Thuận

 

Lịch sử công an nhân dân tỉnh Bình Thuận : Dự thảo. – Bình Thuận : Knxb, 1995. – 2tập ; 19cm T.2: 1954-1975.- 1995.- 164tr.
Tóm tắt: Sách gồm những nội dung về đấu tranh chống địch phá hoại hiệp định Giơnevơ và quá trình chuyển hướng chiến lược đấu tranh của Đảng, lực lượng an ninh Bình Thuận được thành lập (7-1954 – 7-1962); Lực lượng an ninh không ngừng được cũng cố và phát triển góp phần đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ của địch (6-1962 – 2-1968)”…
.Ký hiệu xếp giáĐC.226(9)
Kho Địa ChíDC.000385
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 6