La Gi dấu ấn một trăm năm (1916-2016)

La Gi dấu ấn một trăm năm (1916-2016) / Trần Thanh Quế chủ biên. – Hà Nội : Nxb. Thông Tấn, 2016. – 68tr. ; 18cm
Kho Địa chí: DC.001141
Tìm hiểu về vùng đất, con người La Gi gắn với sự tồn tại địa danh La Gi, về cư dân, xóm làng, dịch trạm, quan lộ, nghề biển, trường lớp… ngày xưa, vừa mang giá trị lịch sử vừa đánh dấu bước đường phát triển, khởi sắc của thời kỳ mới sau này….

Views: 8