Tín ngưỡng dân gian của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Vương Hoàng Trù
Nhan đề: Tín ngưỡng dân gian của người Chăm ở Ninh Thuận và Bình Thuận
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 234tr.
Năm xuất bản: 2003
ISSN:
Tóm tắt: Tổng quan; Những yếu tố cơ sở của tín ngưỡng dân gian Chăm;
Các loại hình tín ngưỡng dân gian của người Chăm và những đặc trưng cơ bản;
Kết luận; Chú giải; Danh mục công trình của tác giả.
Từ khóa: Lịch sử; Văn hóa; Ninh Thuận; Bình Thuận; Tín ngưỡng; Tín ngưỡng dân gian;
Người Chăm; Dân tộc Chăm

>>XEM CHI TIẾT<<

Views: 11