Đặc điểm sinh trưởng, biến động trữ lượng và dự báo khả năng khai thác một số loài cá kinh tế ở vùng biển Bình Thuận – Ninh Thuận

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Nguyễn Xuân Huấn, PGS.PTS. Vũ Trung Tạng
Nhan đề: Đặc điểm sinh trưởng, biến động trữ lượng và dự báo khả năng khai thác một số loài cá
kinh tế ở vùng biển Bình Thuận – Ninh Thuận
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 150tr.
Năm xuất bản: 1996
ISSN:
Tóm tắt: Sinh trưởng cá và các vấn đề về đánh giá đàn cá và dự báo khả năng khai thác, tài liệu
và phương pháp nghiên cứu, tuổi, sinh trưởng và tử vong của 5 quần thể cá nghiên cứu, biến động số lượng,
sinh khối, trạng thái nguồn lợi và dự báo trữ lượng và khả năng khai thác.
Từ khóa: Luận án; Loài cá; Sinh trưởng; Biến động; Khai thác; Kinh tế; Hải phận; Bình Thuận; Ninh Thuận

>>XEM CHI TẾT<<

Views: 4