Kỹ nghệ sản xuất nước mắm tại Bình Thuận

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Lê Văn Lúa, TSKT. Nguyễn Ngọc Văn
Nhan đề: Kỹ nghệ sản xuất nước mắm tại Bình Thuận
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 81tr.
Năm xuất bản: 1973
ISSN:
Tóm tắt: Trình bày tổng quát về kỹ nghệ nước mắn tại Bình Thuận, phương pháp chế tạo
và vai trò kinh tế của hoạt động sản xuất nước mắn tại Bình Thuận.
Từ khóa: Luận văn; Nước mắm; Sản xuất; Bình Thuận

>>XEM CHI TIẾT<<

Visits: 35