Phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận trên quan điểm phát triển bền vững

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: La Nữ Ánh Vân, PGS. TS. Nguyễn Kim Hồng, GS. TS. Lê Thông
Nhan đề: Phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận trên quan điểm phát triển bền vững
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 180tr.
Năm xuất bản: 2012
ISSN:
Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch trên quan điểm
phát triển bền vững, các nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển
du lịch tỉnh Bình Thuận, định hướng chủ yếu và một số giải pháp phát triển
du lịch tỉnh Bình Thuận.
Từ khóa: Luận án tiến sĩ; Địa lí; Phát triển; Du lịch; Bình Thuận

>>XEM CHI TIẾT<<

Views: 9