Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định sử dụng trong nghề vây xa bờ Tỉnh Bình Thuận

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Lương Thanh Sơn, TS. Hoàng Hoa Hồng, PGS TS. Nguyễn Văn Động
Nhan đề: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tập trung của cá tại chà cố định
sử dụng trong nghề vây xa bờ Tỉnh Bình Thuận
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 222tr.
Năm xuất bản: 2008
ISSN:
Tóm tắt: Tình hình nghiên cứu, sử dụng chà trên thế giới, ở Việt Nam và tỉnh Bình Thuận,
nội dung và phương pháp nghiên cứu, phân tích, xác định yếu tố nghiên cứu
và khảo sát số liệu, đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến sự
tập trung của cá tại chà.
Từ khóa: Luận án tiến sĩ; Nghiên cứu; Ngư nghiệp; Khai thác; Thủy sản; Bình Thuận

>>XEM CHI TIẾT<<

Views: 6