Đặc điểm hình thái phát triển, sự phân bổ và vận chuyển của trứng cá và cá bột loài cá cơm sọc xanh vùng biển Khánh Hòa – Bình Thuận

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Võ Văn Quang, TS. Đoàn Như Hải, PGS.TS. Nguyễn Hữu Phụng
Nhan đề: Đặc điểm hình thái phát triển, sự phân bổ và vận chuyển của trứng cá
và cá bột loài cá cơm sọc xanh vùng biển Khánh Hòa – Bình Thuận
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 135tr.
Năm xuất bản: 2012
ISSN:
Tóm tắt: Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, phát triển, phân bổ và vận chuyển của trứng cá
và cá bột loài cá cơm xanh vùng biển Khánh Hòa – Bình Thuận.
Từ khóa: Luận án tiến sĩ; Sinh vật học; Tăng trưởng; Phân bổ; Trứng cá; Cá giống

>>XEM CHI TIẾT<<

Views: 2