Những mô hình ruộng – vườn – ao – chuồng hiệu quả

Vấn đề nông nghiệp bền vững đã dần được xã hội quan tâm. Một số vùng đã hình thành những mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững. Phát triển hệ sinh thái RVAC (rừng, vườn, ao chuồng) của đồng bào ở miền núi là ứng dụng một nguyên lý quan trọng của nông nghiệp bền vững…

Những mô hình ruộng – vườn – ao – chuồng hiệu quả

Sách trình bày những vấn đề nông lâm kết hợp về mô hình RVAC và nông nghiệp bền vững; nông lâm nghiệp và canh tác trên đất dốc; một số vấn đề về trồng xen dưới tán rừng; các loại cây trồng xen dưới tán rừng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >> 

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 105