Nghiên cứu tác dụng của thuốc CV8 có HihydroArtmisinin để điều trị sốt rét chưa biến chứng tại vùng sốt rét lưu hành thuộc tỉnh Bình Thuận và Khánh Hòa.

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
Nhan đề: Nghiên cứu tác dụng của thuốc CV8 có HihydroArtmisinin để điều trị sốt rét
chưa biến chứng tại vùng sốt rét lưu hành thuộc tỉnh Bình Thuận và Khánh Hòa.
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 153tr.
Năm xuất bản: 2003
ISSN:
Tóm tắt: Nghiên cứu tác dụng của thuốc CV8 có HihydroArtmisinin để điều trị sốt rét
chưa biến chứng tại vùng sốt rét lưu hành thuộc tỉnh Bình Thuận và Khánh Hòa:
Tổng quan; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu;
Bàn luận; Kết luận; Đề nghị.
Từ khóa: Nghiên cứu; Luận án; Luận án tốt nghiệp; Thuốc; CV8; HihydroArtmisinin;
Bệnh sốt rét; Ninh Thuận; Bình Thuận

>>XEM CHI TIẾT<<

Views: 2