Đặc điểm địa mạo vùng đồi và đồng bằng ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Uông Đình Khanh
Nhan đề: Đặc điểm địa mạo vùng đồi và đồng bằng ven biển Ninh Thuận và Bình Thuận
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 234tr.
Năm xuất bản: 2002
ISSN:
Tóm tắt: Khái quát điều kiện tự nhiên, lịch sử nghiên cứu và các phương pháp sử dụng;
Đặc điểm địa chất và vai trỏ thành tạo địa hình của chúng; Đặc điểm địa mạo;
Một số kiến nghị định hướng sử dụng lãnh thổ, bảo vệ môi trường
từ góc độ địa mạo; Kiến nghị và Kết luận.
Từ khóa: Luận án; Luận án Tiến sĩ; Địa lý; Biển; Đồng bằng; Ninh Thuận; Bình Thuận.

>>XEM CHI TIẾT<<

Views: 17