Vấn đề phát triển đồng bào thiểu số Tỉnh Bình Thuận

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Lâm Quang Chân, GSTS. Nguyễn Văn Tương
Nhan đề: Vấn đề phát triển đồng bào thiểu số Tỉnh Bình Thuận
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 88tr.
Năm xuất bản: 1973
ISSN:
Tóm tắt: Thực trạng đồng bào thiểu số và vấn đề phát triển đồng bào thiểu số Tỉnh Bình Thuận.
Từ khóa: Luận văn; Phát triển; Dân tộc ít người, Bình Thuận

>>XEM CHI TIẾT<<

Views: 9