Nghiên cứu sử dụng cát biển Bình Thuận và Vũng Tàu làm bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Lê Văn Bách
Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng cát biển Bình Thuận và Vũng Tàu làm bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 175tr.
Năm xuất bản: 2006
ISSN:
Tóm tắt: Tổng quan về vật liệu bê tông xi măng và một số chỉ tiêu kỹ thuật của cát biển
Bình Thuận và Vũng Tàu; Nghiên cứu cơ sở lý thuyết để xác định các tính chất
đáng chú ý của bê tông xi măng dùng cát biển; Nghiên cứu thực nghiệm
trong phòng xác định các đặc tính kỹ thuật của bê tông xi măng;
Giải pháp công nghệ sản xuất và xây dựng mặt đường bê tông xi măng;
Kết luận; Kiến nghị; Công trình công bố của tác giả
Từ khóa: Nghiên cứu; Luận án; Luận án tiến sĩ; Kỹ thuật; Biển; Cát; Bình Thuận; Vũng Tàu; Xây dựng; Xi măng

>>XEM CHI TIẾT<<

Views: 17