Hừng Đông

 

Sách m?i
Cuốn tiểu thuyết tư liệu về nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu (5/5/1902 – 28/8/1941) – một trí thức tiêu biểu xuất sắc của Đảng và nhân dân ta đã sống, chiến đấu, hy sinh vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016160

Kho mượn: MVL.019482; MVL.019483

 

Views: 3