Quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.

 

Dạng tài liệu: Luận Án Tốt Nghiệp
Tác giả: Nguyễn Phan Hưng
Nhan đề: Quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.
Nguồn trích: Luận Án
Số/Tập:
Trang: 252tr.
Năm xuất bản: 2009
ISSN:
Tóm tắt: Cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch
cơ cấu kinh tế; Thực trạng quản lý đào tạo nhân lực tỉnh Bình Thuận
trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Các giải pháp quản lý đào tạo nhân lực
đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Bình Thuận đến năm 2020
Từ khóa: Quản lý; Kinh tế; Bình Thuận; Luận án; Luận án Tiến sĩ; Giáo dục; Chuyển đổi
cơ cấu kinh tế

>>XEM CHI TIẾT<<

Views: 4