Bắc Bình lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân (1945-1975)

 

Bắc Bình lịch sử truyền thống lực lượng vũ trang nhân dân (1945-1975). – Bình Thuận : Huyện ủy Bắc Bình, 1999. – 310tr. ; 21cm
Tóm tắt: Vùng đất con người và chiến trường Bắc Bình; Sự hình thành, phát triển và chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân Bắc Bình trong kháng chiến chống Pháp; Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ký hiệu xếp giá: ĐC. 92
Kho Địa Chí: DC.000437
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Visits: 21