Nghĩ – Làm – Thay đổi

Sách m?i
Nghĩ – Làm – Thay đổi: Chia sẻ kinh nghiệm cần thiết trong kinh doanh và trong cuộc sống: Đừng chờ nữa; Giải phóng động lực trong bạn để đổi mới; Con đường trở thành người tạo ra thay đổi; Đừng sợ thay đổi; Tận dụng tính độc đáo của bản thân; Bốn trụ cột của sự thay đổi; Mục đích của cuộc sống lại là hãy sống đi

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029110

Kho mượn: MVV.041319; MVV.041320

 

Hits: 11