Lịch sử truyền thống xã Bình Thạnh

Lịch sử truyền thống xã Bình Thạnh : Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. – Bình Thuận : Thường vụ huyện ủy Tuy Phong, 1996. – 179tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu nét cơ bản về vị trí địa lý và truyền thống đấu tranh cách mạng đầy vẻ vang của cán bộ và nhân dân xã Bình Thạnh (Tuy Phong) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến.

Kho Địa Chí: DC.93
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Hits: 41