Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị – nông thôn

Sách m?i
Gồm: Hiện trạng kinh tế – xã hội, đô thị hóa và môi trường sinh thái đô thị – nông thôn; quá trình đô thị hóa, phân bố mạng lưới dân cư đô thị thời kỳ 2020 – 2030; môi trường sinh thái đô thị – nông thôn đặc trưng trong quá trình đô thị hóa và các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững thời kỳ 2010 – 2030, tầm nhìn 2050

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.028245

Kho mượn: MVV.040131; MVV.040132

 

Hits: 123