Bình Thuận 10 năm phát triển 1992-2002

Bình Thuận 10 năm phát triển 1992-2002. – Bình Thuận : Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Thuận, 2002. – 110tr. ; 26cm + Bản đồ

Tóm tắt: Khái quát tình hình kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận qua các thời kỳ lịch sử; Thành tựu hoạt động của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh…

Kho Địa Chí: DC.000145, DC.000144, DC.000145

Views: 28