Bưu điện Bình Thuận những dấu son lịch sử

 

Bưu điện Bình Thuận những dấu son lịch sử. – Bình Thuận : Bưu điện Bình Thuận, 1995. – 414tr. ; 23cm

Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành Bưu điện Bình Thuận năm 1945. Chặng đường 30 năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và 20 năm xây dựng trưởng thành sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng.

Kho Địa Chí: DC.000133, DC.000134

Views: 32