Chuyên đề quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng (PIM)

Chuyên đề quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng (PIM). – Bình Thuận : Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận. Chi cục Thủy lợi, 2013. – 15tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nội dung cơ bản về sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý tưới (PIM) có sự tham gia của người dùng nước, định hướng phát triển PIM ở Việt Nam và các bước thành lập PIM.

Hits: 16