Đại đội 450 Thuận Phong trên vùng đất trung kiên (1961-1975)

Đại đội 450 Thuận Phong trên vùng đất trung kiên (1961-1975). – Bình Thuận : Ban tuyên giáo huyện ủy Hàm Thuận Bắc, 1999. – 152tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tái hiện quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Đại đội 450 gắn liền với huyện Thuận Phong kiên trung bất khuất; góp phần làm phong phú thêm lịch sử truyền thống của huyện nhà.

Ký hiệu xếp giá: ĐC. 24
Kho Địa Chí: DC.000200, DC.000201, DC.000202
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 38