Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2022)

 • Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)
 • Những ngày sinh nhật khó quên của Bác
 • Ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam
 • Những cống hiến đối với quốc tế cộng sản của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh
 • Hồ Chí Minh – Người mở đường vĩ đại của cách mạng Việt Nam
 • Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc
 • Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta
 • Học tập và làm theo gương Bác Hồ
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng ta “là đạo đức, là văn minh” – Giá trị vận dụng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Quốc hội nêu cao vai trò, trách nhiệm chăm lo công tác xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững
 • Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
 • Bình Thuận tiếp tục đưa nội dung học và làm theo Bác thành việc làm tự giác, thường xuyên
 • Bình Thuận: Đa dạng, phong phú, hiệu quả các hình thức tuyên truyền thực hiện chỉ thị 05

——————————————————————-

Visits: 25