Giới tinh hoa quyền lực

Sách m?i
Phân tích làm rõ cấu trúc quyền lực tại Mỹ theo mô hình ba gọng kìm ăn khớp chặt chẽ với nhau gồm: Giới quân sự, giới doanh nghiệp và giới chính trị; đưa ra các dự báo về những thay đổi cơ bản trong chủ nghĩa tư bản Mỹ, từ sự cạnh tranh toàn cầu tới những thay đổi công nghệ và thị hiếu người tiêu dùng.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016186

Kho mượn: MVL.019534; MVL.019535

 

Views: 7