Chuyển đổi số

Sách m?i
Viết về sự cần thiết của chuyển đổi số; thách thức của chuyển đổi thực thụ; năm giai đoạn tạo nên thành công: Kiến tạo; thu hẹp các khoảng cách: Nhu cầu của khách hàng và người tiêu dùng; cách tạo ra một tầm nhìn chung cho chuyển đổi số; rào cản về con người; lộ trình chuyển đổi; các phương pháp kiểm chứng; ….

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016187

Kho mượn: MVL.019536; MVL.019537

 

Views: 14