Quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Sách m?i
Trình bày cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với các hoạt đông tôn giáo; thực trạng, phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016253

Kho mượn: MVL.019662; MVL.019663

Views: 25