Chân lý và sự thật

Sách m?i
Gồm các bài chính luận của tác giả nhằm trao đổi và làm rõ các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những thành tựu không phủ nhận trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có những thành tựu về dân chủ, quyền con người, tự do thông tin, tông giáo, đổi mới chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016252

Kho mượn: MVL.019660; MVL.019661

 

Views: 9