Từ thụ yếu quy

Sách m?i

Gồm 104 kiểu hối lộ quan chức diễn ra trên mọi mặt của đời sống gồm các lĩnh vực: Giáo dục, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội… dưới nhiều hình thức và thủ đoạn không khác mấy khi so sánh với tệ nạn hối lộ – tham nhũng đang hoành hành hiện nay; nêu 5 trường hợp “có thể nhận” quà biếu như: lễ tết hằng năm, xong việc đến tạ ơn, người được tiến cử tạ ơn, thuyền buôn Nam – Bắc nhờ thuận buồm xuôi gió đem quà đến biếu, nhân việc vui buồn mà có đồ mừng riêng

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029125

Kho mượn: MVV.041356; MVV.041357

 

Views: 3