Xử lý Thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật

Sách m?i

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật; từ đó khảo sát nhận diện thực trạng vấn đề này ở Việt Nam, tìm kiếm giải pháp và mô hình tối ưu hoá xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029129

Kho mượn: MVV.041364; MVV.041365

 

Visits: 8