Việt Nam bi thảm Đông Dương

Sách m?i
Ghi chép chân thực, sống động những nhân vật, sự kiện về thảm kịch của dân chúng biểu tình hoà bình bị chính quyền thực dân Pháp áp chế bằng bạo lực súng đạn trong lịch sử Việt Nam 1930, cùng một vài nhận xét và quan điểm của tác giả

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029160

Kho mượn: MVV.041430; MVV.041431

 

Views: 2