Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall

Bước đi ngẫu nhiên trên phố Wall: Gồm 4 phần: Hệ thống kiến thức cơ bản và thành tựu trong lĩnh vực đầu tư, mối quan hệ giữa thị giá và giá trị; Một số phương pháp đầu tư phổ biến nhất và đưa ra số liệu cụ thể; Giới thiệu lý thuyết đầu tư hiện đại nhằm đưa ra những quyết định đầu tư chính xác; Hướng dẫn cụ thể cho kế hoạch đầu tư

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029432

Kho mượn: MVV.041966; MVV.041967

 

Views: 0