Rón rén gửi tiền tiết kiệm không bằng mạnh dạn đầu tư

Sách m?i
Giới thiệu nghệ thuật quản lý tài chính, cung cấp tri thức và khơi gợi lòng can đảm đề mọi người đầu tư làm giàu khi chỉ có số vốn nhỏ, kiếm tiền bằng cách đầu tư và tích lũy thông qua nghệ thuật quản lý tài chính, luôn biết nắm bắt thời cơ thuận lợi để đầu tư và thành công trong mọi dự định của bản thân

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029115

Kho mượn: MVV.041328; MVV.041329

 

Visits: 19