Nam Bộ dân tộc và tôn giáo

Nam Bộ là vùng đất cuối cùng của Tổ quốc. Từ hơn ba trăm năm năm qua, vùng đất mới này đã đón nhận nhiều cộng đồng cư dân đến sinh sống, trong đó chiếm đa số là người Việt, người Khmer, người Hoa và người Chăm. Địa bàn cộng cư này cũng đã tạo nên mối quan hệ giao lưu văn hóa trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề dân tộc và tôn giáo…

Gồm những bài viết, các công trình nghiên cứu của GS, TS về vấn đề dân tộc và tôn giáo như: Cơ chế quản lý xã hội truyền thống của người Khmer với việc thực hiện dan chủ cơ sở ở nông thôn Khmer Nam Bộ; nghệ thuật diễn xướng Khmer Nam Bộ…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Visits: 38