Cẩm nang pháp luật lao động

Nhằm giúp cho cán bộ công đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, đồng thời giúp cho công nhân lao động hiểu một cách cơ bản về những điều khoản có liên quan đến quyền và lợi ích được quy định trong Bộ luật Lao động (đã sửa đổi, bổ sung). Quyển sách “Cẩm nang pháp luật lao động” nhằm phục vụ cho công tác truyên truyền, phổ biến, nghiên cứu pháp luật trong cán bộ công đoàn và công nhân lao động…

Tìm hiểu nội dung luật công đoàn và luật lao động gồm: những quy định chung cho người lao động, việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc – nghỉ ngơi, kỷ luật lao động…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 16