Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch

Có thể nói Việt Nam là đất nước của những lễ hội dân gian. Và trong bức tranh văn hóa, từ quá khứ cho đến hiện tại, thì lễ hội dân gian luôn là điểm nhấn quan trọng, là mảng màu đặc sắc thể hiện tập trung và đa dạng những nét tinh hoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam…

Nhằm phục vụ việc giảng dạy và học tập trong các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn, đặc biệt là sinh viên các khoa Du lịch và những khoa có nội dung, chương trình đào tạo liên quan đến lễ hội truyền thống Việt Nam. Quyển sách “Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch” là giáo trình tập hợp, hệ thống hóa các công trình đã được công bố, đặt nó trong sự phát triển của xã hội đương đại, tiến hành nghiên cứu theo mục tiêu tổng quát bao gồm các chương: Tổng quan lễ hội Việt Nam; Các loại hình lễ hội Việt Nam; Lễ hội trong sự phát triển du lịch. Ngoài ra, cuối mỗi chương đều có các câu hỏi ôn tập nhằm hệ thống hóa những nội dung được trình bày trong chương đó…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 198