Trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam

Trang phục truyền thống của các nhóm dân tộc giúp chúng ta thấy những biểu hiện quan trọng của văn hóa gắn liền với điều kiện tự nhiên, xã hội, lịch sử, môi trường, phong tục, tập quán, trình độ nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ… Do vậy, việc tìm hiểu trang phục truyền thống của các dân tộc giúp ích cho việc nghiên cứu văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cộng đồng trên khắp đất nước Việt Nam…

Quyển sách “Trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam” tuyển chọn giới thiệu trang phục của 46 tộc người trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam như trang phục của người Ba Na; trang phục của người Bru – Vân Kiều; trang phục người Brâu; trang phục người Chơ Ro…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Views: 81