Di chỉ của nền văn minh xưa

Hàng ngàn năm nay có một tên gọi đã từng làm chấn động tất cả người Tây phương, đó là Roma. Nói về Roma không phải là chỉ nói về một Thành cổ. một lịch sử cổ, mà nó là đại diện cho cả một nền văn minh, một truyền thống, hơn thế, còn là một truyền thống cổ điển khuôn mẫu cho dòng văn minh đầu tiên của nhân loại…
Sách viết về các di chỉ của những nền văn minh xưa, bao gồm các nội dung chính sau: Phần 1: Roma – Một đời đọc không hết. Phần 2: Pompeii – Cổ thành thần bí. Phần 3: Roma – Thành phố vĩnh hằng. Phần 4: Chìm nổi của văn hoá cổ điển. Phần 5: Tế lễ hiến minh thần. Phần 6: Roma khó quên. Phần 7: Trí tuệ cổ La Mã. Phần 8: Tinh thần La Mã và truyền thống cổ điển.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15