Lịch sử bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận (1889-1995)

Lịch sử bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận (1889-1995). – Bình Thuận : Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, 1999. – 149tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách ghi lại quá trình hình thành và phát triển, những hoạt động của bệnh viện qua từng thời kỳ. Thời kỳ chế độ thực dân và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp; Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước – Mười năm sau giải phóng (1975 – 1986); Mười năm trong thời kỳ đổi mới (1986 – 1995).
Ký hiệu xếp giá: ĐC.61(9)
Kho Địa Chí: DC.000448
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 39