Từ điển quân sự tỉnh Bình Thuận

Từ điển Quân sự tỉnh Bình Thuận. – Bình Thuận : Nxb. Bình Thuận, 2019. – 413tr. ; 30cm

Tóm tắt: Viết về quân sự tỉnh Bình Thuận từ năm 1930 – 2018, trên các lĩnh vực: Địa danh, tổ chức, sự kiện nhân vật quân sự. Giới thiệu các trận đánh, chiến dịch tiêu biếu từ năm 1945 – 1989, những sự kiện đánh dấu mốc phát triển của lực lượng vũ trang về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật qua các thời kỳ lịch sử;…

Kho Địa Chí: DC.001233, DC.001234, DC.001235

Visits: 63