Tóm tắt tham luận năm năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

Tóm tắt tham luận năm năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII về chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình. – Bình Thuận : Ủy ban dân số kế hoạch hoá gia đình tỉnh Bình Thuận, 1998. – 160tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC. 000379

Visits: 20